۳۵۰۰ لایک به آثار فاطمیه در هفته اول!

۳۵۰۰ لایک به آثار فاطمیه دانش آموزان، فقط در اولین هفته از نشر آثار!

یک رکورد جدید در سایت بازی سلام به ثبت رسید، ۳۵۰۰ لایک در اویل هفته از نشر آثار فاطمیه سال ۹۹.

این استقبال، بوسه تشکری به دستان پر تلاش مربیان این دانش آموزان است.

bazisalam
ارسال دیدگاه