تعداد 15000 بازدید از آثار فاطمیه

1500 بازدید در اولین هفته از نشر آثار فاطمیه

بازدید از آثار فاطمیه دانش آموزان در سایت بازی سلام به 15000 مورد رسید. این رکورد ظرف اولین هفته از نشر آثار به ثبت رسید.
سایت bazisalam.ir موفق به پذیرش 2300 بازدید کننده در این هفته شد.

خوشحالیم که توانستیم زمینه برای دیده شدن آثار دانش آموزان، در ایام فاطمیه فراهم کنیم.

البته این در حالی است که حداقل دو هفته تا پایان برنامه های فاطمیه باقی مانده است.

این گزارش مربوط به ساعت 17 روز سه شنبه، مورخ 30 ام دی ماه 1399 است.

bazisalam
ارسال دیدگاه